Gebouw en omgeving

De werkgroep Gebouw en Omgeving wil bijdragen aan de bescherming en instandhouding van het gebouwde erfgoed in Haarlem. Denk daarbij aan de architectuur van beeldbepalende gebouwen, van buurten en straten, industrieel erfgoed en waterstaatkundige werken (sluizen, gemalen, en molens), historische verbindingen in stad en landschap, monumentale bomenlanen, parken, begraafplaatsen, militair- en herdenkingserfgoed.

Uitgangspunt
Haarlem is een stad in ontwikkeling. De werkgroep richt zich op behoud in ontwikkeling. Daarbij wordt functiewisseling van het erfgoed niet uitgesloten. Vernieuwing en verandering horen bij de stad. Het gaat er om het gebouwde erfgoed zorgvuldig te behouden in een dynamische stad met groeiplannen binnen haar stadsgrenzen. Behoud van erfgoed draagt bij aan het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit en de kwaliteit van de leefomgeving. Het gebouwde erfgoed geeft identiteit aan onze stad.

Activiteiten
De werkgroep bevordert de kennis van en de bewustwording over het gebouwde erfgoed, informeert en adviseert het bestuur van de vereniging en werkt samen met andere partijen. Dat zijn eigenaren en gebruikers, ontwikkelaars, andere belangengroepen rond gebouwd erfgoed en niet in de laatste plaats de gemeente Haarlem. De werkgroep probeert enerzijds het gemeentelijke beleid te beïnvloeden en heeft anderzijds ook een waakhondfunctie. Zo nodig worden er zienswijzen ingediend.

De werkgroep houdt zich o.a. bezig met:

  • Meedenken over toetsingskaders van de gemeente (denk aan toetsingskader hoogbouw, verstedelijkingsstudie, bestemmingsplannen, gebiedsvisies, enz.)

  • Herbestemming van leegstaande en leegkomende monumentale gebouwen  (o.a. koepelgevangenis en kerken).

  • Behoud van erfgoed, ook buiten het beschermd stadsgezicht (denk aan wederopbouwarchitectuur).

Meer informatie:    Leden GenO     Fotoalbums

Archief Gebouw en Omgeving

Zoekt u iets specifieks?
Weet dan dat er ook nog tal van interessante publicaties te vinden zijn in ons internet-archief.

Gebruik de knop om naar onze uitgebreide bibliotheek te navigeren.

De gemeenteraad lijkt in te stemmen met de bouw van twee hoge woontorens aan de rand van het historische centrum van Haarlem.

 

De gemeenteraad lijkt in te stemmen met de bouw van twee hoge woontorens aan de rand van het historische centrum van Haarlem, aan de Gonnetstraat. Daarmee is aantasting van de skyline van Haarlem onontkoombaar. Dit tot teleurstelling van Heemschut.

Alle coalitiepartijen, goed voor 24 van de 39 raadszetels, steunen het plan, zo bleek tijdens de behandeling van het omstreden plan in de raadscommissie. De oppositie lijkt vrijwel geheel tegen.

Omwonenden, de Bond Heemschut en de Historische Vereniging Haerlem vrezen dat de twee woontorens van 27 en 33 meter het silhouet van de monumentale binnenstad ernstig zullen aantasten. Als de torens worden gebouwd is de aantasting van het aangezicht van Haarlem onomkeerbaar. Deze hoogbouw zal het aangezicht van het beschermde stadsgezicht vanuit vele punten domineren.

Het Haarlemse stads-silhouet wordt gekenmerkt door historische ankerpunten zoals de Bavo, de koepelgevangenis en molen De Adriaan. Dit aangezicht is behoudenswaardig, vanuit cultuurhistorisch en toeristisch belang, maar ook zeer kwetsbaar.

Verder maken wij ons ernstig zorgen over de gevolgen voor de molenbiotoop van molen De Adriaan. De twee torens van 27 en 33 meter hoogte binnen een straal van 300 meter binnen de molen, brengt de vrije windvang van de molen ernstig in gevaar. De omloop van de molen ligt op 12 meter. Het topje van de bovenste wiek ligt 36,3 meter. Daarmee verdwijnt de molen niet alleen uit het zichtveld vanuit het spoor, het ontneemt de molen ook de wind uit de Noordelijke hoek.

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie