De Historische Vereniging Haerlem

Geschiedschrijving van een levende vereniging is al bij verschijnen verouderd

De Historische Vereniging Haerlem is opgericht in 1901 met als doel de rijke geschiedenis van Haarlem te bestuderen, de historische stad te beschermen en vooral de opgedane kennis uit te dragen. Al meer dan 100 jaar is De Hoofdwacht de zetel van de vereniging, gevestigd aan de Grote Markt 17, hoek Smedestraat.

Sinds 1995 is De Hoofdwacht vanaf eind april tot eind september opengesteld voor publiek, niet alleen bijvoorbeeld op Open Monumentendagen, maar ook in de weekenden. Iedere belangstellende kan dan het historische interieur bekijken en de tentoonstellingen bezoeken. Men wordt ontvangen door enthousiaste leden die zich graag als gastvrouw of gastheer opwerpen om desgewenst deskundig uitleg te geven.

Werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publicaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelstenen Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester en wordt voorts aangevuld door leden, die zich in principe voor een bestuursperiode van vier jaar beschikbaar stellen. Het bestuur onderhoudt contacten met andere historische verenigingen en is vertegenwoordigd in de Stichting Erfgoed Haarlem.

Jaarboek

De vereniging staat in de wereld van de historici bekend om haar jaarlijks uitgebrachte Jaarboek. Daarin staan artikelen die voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek, maar ook verslagen van de werkzaamheden van de werkgroepen en een chronologie van belangrijke gebeurtenissen in Haarlem. Tevens verschijnen uitgebreide historische onderzoeken in de Haerlem-reeks.

Tradities

De leden van het algemeen bestuur worden aangesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV) op voordracht van het zittende bestuur. Het bestuur komt eens in de zes weken bijeen. Het Algemeen Bestuur heeft de uitvoering van zaken die geen uitstel velen en minder ingrijpende zaken gedelegeerd naar het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en de secretaris.

Tot de tradities van de vereniging behoren het organiseren van lezingen, excursies, wandelingen en tentoonstellingen. Helaas zijn door de coronamaatregelen enkele van deze tradities beperkt uitgevoerd, maar hopelijk kan de tentoonstelling over de Haarlemse Brouwerijgeschiedenis in 2021 opengesteld worden.

Nieuwsgierig geworden en/of wilt u lid worden? Klik hier.