maart 2020

Op 2 maart j.l. was het Algemeen Bestuur bijeen in De Hoofdwacht voor de 6-wekelijkse bestuursvergadering. Er is ook deze keer een veelvoud aan onderwerpen besproken: Van het aanvullen van de thee- en koffievoorraad tot de mores hoe we met elkaar in de vereniging om willen gaan en alles daartussen. Nu een terugblik op de belangrijkste drie gespreksonderwerpen.

 

Het Onderhuis
Zoals bekend, kunnen we alweer meer dan een jaar gebruik maken van Het Onderhuis. Er zijn al een paar mooie exposities en evenementen gehouden, maar er moet nog wel wat werk verricht worden alvorens we de ruimte echt intensief kunnen gaan gebruiken. Daarom ligt er nu een subsidieaanvraag bij diverse instanties voor de inrichting van Het Onderhuis en hebben we nog steeds goede hoop op extra sponsorbijdragen vanuit onze vereniging zelf. Pim van Zalingen is bezig met het op orde brengen van de elektriciteitsvoorzieningen en andere bouwkundige zaken. En dat is maar goed ook, want met name de Jonge Muggen willen er graag aan de slag. Dat laatste overigens, zou anderen zeker niet moeten beletten ook creatief te blijven nadenken over het gebruik van Het Onderhuis, want de ruimte is er uiteindelijk voor de hele vereniging!Bijeenkomst Werkgroepen
Het bestuur heeft stilgestaan bij de werkgroepenbijeenkomst van donderdagavond 20 februari. Over de hele linie is deze bijeenkomst als heel positief ervaren. Leidraad voor de gesprekken die avond met elkaar vormde het concept-communicatieplan dat de speciale projectgroep in concept inmiddels heeft opgeleverd. En vervolgens zijn in wisselende groepen aanvullende ideeën uitgewisseld. Dat waren er heel wat! In het bestuur is nu besloten dat de tijdelijke projectgroep communicatie deze ideeën toetst en zoveel mogelijk meeneemt in het eindproduct dat bij de eerstkomende AB-vergadering zal worden overhandigd aan de voorzitter. Op deze manier proberen we er een zo breed mogelijk gedragen document van te maken, dat helpt bij de transitie naar een meer zichtbare en nog meer maatschappelijk relevante vereniging.De lidmaatschapsfactuur
Tot slot dan nog even een toelichting op de herinneringsmail aangaande de contributie. Nog voor de vergadering hebben we als bestuur moeten vaststellen dat een aanzienlijk percentage van de leden het lidmaatschapsgeld nog niet had overgemaakt. Dat heeft ons er toe aangezet om, met een duidelijk herinneringsmail, deze groep leden te willen behoeden voor een eventuele aanmaning en bijkomende kosten. Tegelijkertijd willen we als bestuur natuurlijk de liquiditeitspositie van de vereniging op orde houden. Bovendien is het geld nodig voor de projecten van de vereniging. In het AB is duidelijk geworden dat sommige leden de herinneringsmail als onprettig hebben ervaren. Dat begrijpen we natuurlijk, maar als hoeders van de vereniging hebben we ook een verantwoordelijkheid voor een financieel gezonde huishouding, dus hopen wij op uw begrip!

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie