Gebouw en omgeving

De werkgroep Gebouw en Omgeving wil bijdragen aan de bescherming en instandhouding van het gebouwde erfgoed in Haarlem. Denk daarbij aan de architectuur van beeldbepalende gebouwen, van buurten en straten, industrieel erfgoed en waterstaatkundige werken (sluizen, gemalen, en molens), historische verbindingen in stad en landschap, monumentale bomenlanen, parken, begraafplaatsen, militair- en herdenkingserfgoed.

Uitgangspunt
Haarlem is een stad in ontwikkeling. De werkgroep richt zich op behoud in ontwikkeling. Daarbij wordt functiewisseling van het erfgoed niet uitgesloten. Vernieuwing en verandering horen bij de stad. Het gaat er om het gebouwde erfgoed zorgvuldig te behouden in een dynamische stad met groeiplannen binnen haar stadsgrenzen. Behoud van erfgoed draagt bij aan het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit en de kwaliteit van de leefomgeving. Het gebouwde erfgoed geeft identiteit aan onze stad.

Activiteiten
De werkgroep bevordert de kennis van en de bewustwording over het gebouwde erfgoed, informeert en adviseert het bestuur van de vereniging en werkt samen met andere partijen. Dat zijn eigenaren en gebruikers, ontwikkelaars, andere belangengroepen rond gebouwd erfgoed en niet in de laatste plaats de gemeente Haarlem. De werkgroep probeert enerzijds het gemeentelijke beleid te beïnvloeden en heeft anderzijds ook een waakhondfunctie. Zo nodig worden er zienswijzen ingediend.

De werkgroep houdt zich o.a. bezig met:

  • Meedenken over toetsingskaders van de gemeente (denk aan toetsingskader hoogbouw, verstedelijkingsstudie, bestemmingsplannen, gebiedsvisies, enz.)

  • Herbestemming van leegstaande en leegkomende monumentale gebouwen  (o.a. koepelgevangenis en kerken).

  • Behoud van erfgoed, ook buiten het beschermd stadsgezicht (denk aan wederopbouwarchitectuur).

Meer informatie:    Leden GenO     Fotoalbums

Archief Gebouw en Omgeving

Zoekt u iets specifieks?
Weet dan dat er ook nog tal van interessante publicaties te vinden zijn in ons internet-archief.

Gebruik de knop om naar onze uitgebreide bibliotheek te navigeren.

Terugblik op de verjaardag van Haarlem

Haarlem 776 jaar is ingetogen gevierd!
Op 23 november vierde Haarlem het 776e jaar van de stadsrechten. In de aanloop naar de verjaardag organiseerde de Historische Vereniging Haerlem op zaterdag 20 november 's ochtends een wandeling langs herbestemde kerken en 's middags een drietal bierproeverijen in Het Onderhuis van De Hoofdwacht.

Op dinsdag 23 november was er zoals gebruikelijk taart in het Noord-Hollands Archief, en graaf Willem II trok met zijn gezelschap door de stad om de Haarlemmers te feliciteren. In de middag hield stadsarcheologe Anja van Zalinge een lezing in het archeologisch museum, dat dit jaar het dertigjarig bestaan viert.

Aan het eind van de middag presenteerde Peter Sprangers zijn boek 'Op zoek naar Haarlemse 17e eeuwse tegels' in het Archeologisch Museum Haarlem waar de burgemeester het eerste exemplaar in ontvangst mocht nemen.

Haarlem 776 jaar image004

Een geslaagde stadsdag te Haarlem op 23 november jongstleden, gevierd in het archeologisch museum, met links burgemeester Jos Wienen, in het midden de auteur van het boek  'Op zoek naar Haarlemse 17e eeuwse tegels', Peter Sprangers en rechts Theo Bottelier van de archeologische dienst

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie