De werkgroep Gebouw en Omgeving

De werkgroep zet zich in voor het behoud en de versterking van de kwaliteit van de gebouwde omgeving in Haarlem, met name binnen het beschermde stadsgezicht van Haarlem.Daarbij krijgen de publieke ruimte, de zichtlijnen en voorgestelde functiewisselingen bijzondere aandacht. Onder gebouwde omgeving wordt verstaan de door de mensen gemaakte en te maken omgeving in de meest ruime zin zoals: gebouwen, parken, pleinen, bruggen, straten, straatmeubilair.

De werkgroep realiseert haar doelstellingen op een aantal manieren bijvoorbeeld: het nauwkeurig volgen van stedelijke ontwikkelingen zoals het centrumgebied Schalkwijk, het organiseren van symposia zoals over de invloed van historische verenigingen op het beleid van Gemeenten en het participeren in besprekingen die moeten leiden tot een Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR).
Zij formuleert Zienswijzen  zoals op de concept nota aanpak Erfgoed en Ruimte en probeert aanjager en sturend te zijn in een proces dat kan leiden tot herbestemming van leegstaande en leegkomende grote gebouwen zoals het VNU-gebouw en Koningstein.

De gemeentelijke bescherming van monumentale panden wordt positief-kritisch gevolgd. Indien de werkgroep dit gewenst acht wordt – gevraagd òf ongevraagd - actie ondernomen. De leden van de werkgroep hebben in de projecten geen belang en geen macht: de enige kracht is de kracht van argumenten op stedenbouwkundig en architectonisch gebied.