Algemene Ledenvergaderingen

Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering 2017

De Historische Vereniging Haerlem houdt op woensdag 21 juni 2017 haar Algemene Ledenvergadering in de Sociëteit Vereeniging, Zijlweg 1 te Haarlem.

De vergadering begint om 20.00 uur, de deur gaat open om 19.30 uur. U bent van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. Aanmelden voor de vergadering kan via de website van de vereniging, www.haerlem.nl. De vergadering is alleen toegankelijk voor leden. Klik hier om u aan te melden.

Het jaarverslag 2016 wordt gepubliceerd in het Jaarboek Haerlem 2016. De financiële jaarstukken, de conceptnotulen van de Algemene Ledenvergadering van 22 juni 2016 en het Beleidsplan 2018-2022 liggen in de vergaderzaal op 21 juni en tijdens de openingsuren in De Hoofdwacht ter inzage.

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergaderingen van 22 juni 2016
 3. Jaarverslag 2016 en verantwoording door het bestuur over het in 2016 gevoerde beleid
 4. Financieel verslag 2016 en begroting 2017
 5. Verslag Kascommissie 2016
 6. Benoeming Kascommissie 2017 (kandidaten voor de kascommissie kunnen zich tot en met 14 juni melden bij het bestuur)
 7. Voorstel afschaffen lidmaatschap voor het leven
 8. Beleidsplan 2018-2022
 9. Vooruitzichten voor het nieuwe seizoen
 10. Bestuurswisselingen

Frans Willem Lantink treedt af als voorzitter. Martin van Bleek stelt zich verkiesbaar als voorzitter. Het bestuur stelt voor hem te benoemen als voorzitter. Volgens de statutenwijziging van 29 september 2014, artikel 9, lid 3, zijn ten minste 25 leden bevoegd door middel van een schriftelijk en door hen ondertekend verzoekschrift tot uiterlijk drie dagen voor de Algemene Ledenvergadering een voordracht te doen.

 1. Rondvraag en sluiting

Na afloop van het huishoudelijke gedeelte zal de Sociëteit Vereeniging een korte uitleg geven over de geschiedenis en het huidige gebruik van het gebouw, gevolgd door een korte rondleiding.

 

Bekijk de foto's van de ALV van 21 juni 2017

Download hier de bijbehorende stukken:

Verslag ALV 22 juni 2016
Jaarrekening 2016
Begroting 2017
Verslag kascontrolecommissie 2016
Beleidsplan 2018-2022
Voorstel afschaffen lidmaatschap voor het leven


 

Algemene Ledenvergadering  22 juni 2016  

 

De Historische Vereniging Haerlem heeft op woensdag 22 juni 2016 haar Algemene Ledenvergadering gehouden in de Plebanie van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo, Emmaplein te Haarlem. Klik hier voor de conceptnotulen.


De financiële jaarstukken 2015 en het jaarverslag 2015 zijn gepubliceerd in het Jaarboek 2015.

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergaderingen van 24 juni 2015
 3. Jaarverslag 2015 en verantwoording door het bestuur over het in 2015 gevoerde beleid
 4. Financieel verslag 2015 en begrotingen 2016 en 2017
 5. Verslag Kascommissie 2015
 6. Benoeming Kascommissie 2016 (kandidaten voor de kascommissie kunnen zich tot en met 15 juni melden bij het bestuur)
 7. Bestuurswisselingen
  Peter van Wingerden en Ronald Fukken treden af als bestuurslid. Dineke Lentz, Boudewijn van Os, Marcel van Heck en Pim Huijnen stellen zich verkiesbaar als algemeen bestuurslid.
  Het bestuur stelt voor hen te benoemen als bestuursleden
 8. Vooruitzichten voor het nieuwe seizoen
 9. Rondvraag en sluiting


Na afloop van het huishoudelijke gedeelte heeft Wim Eggenkamp namens de vereniging de Zilveren Legpenning uitgereikt gekregen vanwege zijn verdienste voor de restauratie van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo. Aansluitend heeft Wim Eggenkamp een rondleiding gegeven door de gerestaureerde Kathedrale Basiliek Sint Bavo.

Download hier de bijbehorende stukken:

  Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering 2016
 Verslag ALV 24 juni 2015 (inmiddels goedgekeurd op 22 juni 2016)
 Begroting resultaten 2016
Jaarrekening 2015 Balans
Jaarrekening 2015 Resultatenrekening
Toelichting Jaarrekening 2015

 

 

24 juni 2015 - Algemene Ledenvergadering in Koudenhorn

Locatie van de ALV op woensdag 24 juni 2015 was het Haarlemse Hoofdbureau van Politie, Koudenhorn 2, voormalig Diaconiehuis en later kazerne.
René de Jong (facilitair management) van de politie Noord-Holland Kennemerland heeft e.e.a. verteld over de geschiedenis en het huidige gebruik van het gebouw.

Klik hier voor de notulen van de ALV in 2015 in de Koudenhorn.

Het algemene jaarverslag en de jaarverslagen van de verschillende werkgroepen zijn te vinden in het Jaarboek. De agenda en overige stukken zijn hier beschikbaar:


20150624_Agenda_vergadering_ALV

verslag ALV25062014def

Jaarstukken 2014 jaarboek

150525 HvH Begrotingen tbv ALV Inkomsten en uitgaven

jaarboek jaarstukken 2014 toelichting

Huishoudelijk Reglement

 

25 juni 2014 - ALV in Seinwezen

Woensdagavond 25 juni vond de jaarvergadering van onze vereniging plaats en ook dit jaar was het gelukt om een opmerkelijke locatie te vinden, het gebouw van het Seinwezen, vlak langs het spoor nabij de Kinderhuissingel. Ongeveer 65 leden waren naar dit wat afgelegen gebouw aan het spoor gekomen om na de koffie te vernemen wat de plannen voor het komende seizoen zijn en hoe het ons het afgelopen jaar vergaan is. De penningmeester, Jan Dirk Enschedé toonde ons de jaarcijfers bestaande uit begroting, resultaten en balans. Een punt van zorg noemde hij de hoge (en stijgende) kosten van de publicatie van de Nieuwsbrief. Hierdoor is het niet ondenkbaar dat wij deze ooit digitaal zullen gaan ontvangen. Dat leverde de discussie op over de vraag of wij dan niet, naast ons Jaarboek, een mooi visitekaartje prijsgeven. Een tweede discussie die zou volgen, ging over wat wij vonden van het voorstel de contributie te verhogen van €20,-- naar € 25,-- (en voor duolidmaatschappen van € 30,-- naar € 37,50). Dit zal het eigen vermogen ten goede komen omdat we nu daar jaarlijks enigszins op interen. Er waren enkele tegengeluiden, maar ook de opmerking (van Henk Vijn) dat we het eigenlijk over 'twee kopjes koffie per jaar' hebben dus waar praten we over. Uiteindelijk gingen de leden akkoord met deze contributieverhoging. De suggestie van Mariska Krikken om voor jongere leden, studenten etc. (18 - 25 jaar) een lagere contributie te introduceren om hen over de streep van het lidmaatschap te trekken, vond veel bijval en zal door het bestuur op haalbaarheid worden onderzocht.

Er waren enkele bestuursveranderingen. Maria van Vlijmen, Wim Slik en Joan Patijn traden af en hebben zich niet herkiesbaar gesteld. Wim Slik was niet aanwezig, maar voorzitter Frans Willem Lantink sprak lovende woorden en overhandigde een mooie bos bloemen aan Maria van Vlijmen en Joan Patijn die zelf ook nog even het woord nam en benadrukte dat ze terug keek op een plezierige samenwerking met bestuur en werkgroepleden en dat zij altijd met veel plezier tijdens de nieuwjaarsbijeenkomsten het jaarprogramma presenteerde. En daar hebben de leden ook veel waardering voor gehad getuige het luide applaus dat hierop volgde.
Hierna werd Peter van Wingerden herkozen tot bestuurslid in de functie van vicevoorzitter en hij wordt opgevolgd door Harco Gorter die vanaf nu secretaris van de vereniging is.
Tenslotte een terugblik op de (extra) ledenvergadering die is gehouden op 18 december 2013. De statutenwijziging hieruit voortkomend conform het beleidsplan van de vereniging is nader toegelicht. Zo is de naam van de vereniging nu vastgelegd als Historische Vereniging Haerlem en zijn ook de werkgroepen afzonderlijk benoemd.

Na dit huishoudelijk gedeelte kregen wij een kleine rondleiding door het gebouw van Seinwezen door Baud Schoenmaeckers, directeur van het bedrijfsverzamelgebouw dat sinds 2001 in dit  industrieel erfgoed uit 1914 is gevestigd. Het pand was lange tijd in gebruik was hoofdgebouw van het Seinwezen der Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM). Hieruit zou later de NS voortkomen. Van hieruit werd onderhoud van het spoor, aan de wissels, de seinen en de overgangen verzorgd. Velen kennen het gebouw van de buitenkant wel, omdat het vanuit de trein goed te zien is. Vervolgens konden de leden zelf wat rondkijken, napraten, netwerken en andere plannen voor de vereniging bedenken en genieten van een glas wijn, water of bier.

Klik hier voor de goedgekeurde notulen van deze ALV

Klik hier om de ALV foto's van Maarten van Wamel te zien.


Frank-Michiel Boorsma

 

18 december 2013 - bijzondere ALV in De Hoofdwacht

Op 18 december 2013 is de bijzondere Algemene ledenvergadering gehouden in De Hoofdwacht. Klik hier voor het verslag.

 

26 juni 2013 - ALV in het Bisschopshuis

Op 26 juni 2013 is de Algemene ledenvergadering gehouden in het Bisschopshuis. Klik hier voor het conceptverslag ALV 2013.

 

Agenda algemene ledenvergadering 2013

De Historische Vereniging Haerlem houdt op woensdag 26 juni 2013 haar algemene ledenvergadering in het Bisschopshuis, Nieuwe Gracht 80 2011NJ te Haarlem. De vergadering begint om 20.00 uur, de deur gaat open om 19.30 uur.

 

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 27 juni 2012

3. Jaarverslag 2012 en verantwoording door het bestuur over het in 2012 gevoerde beleid

4. Financieel verslag 2012 en begrotingen 2013 en 2014

5. Verslag Kascommissie 2012

6. Benoeming Kascommissie 2013

7. Bestuurswisselingen

Volgens rooster treedt af als bestuurslid de heer F.W. Lantink. De heer Lantink stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hem te benoemen voor een nieuwe periode van vier jaar. Ook stelt het bestuur voor de heer N.J.J. van der Linden, voorzitter van de Historische werkgroep, te benoemen tot bestuurslid

8. Vooruitzichten voor het nieuwe seizoen

9. Rondvraag en sluiting

Stukken

Klik hier voor het conceptverslag ALV 2012.

 

Om 21.00 houdt hulpbisschop mgr. dr. J.W.M. Hendriks een lezing over het gebouw en de geschiedenis van het bisdom.

 

27 juni 2012 - ALV in de Koningkerk

Na de algemene ledenvergadering is architect J. Bieze die het huidige kerkgebouw heeft ontworpen, ingegaan op zijn ontwerp. Daarna heeft de heer J. van der Weiden, oud-bestuurslid en lid van de werkgroep Gebouw en Omgeving, een lezing gegeven over de architect B.T. Boeyinga, ontwerper van het kerkgebouw dat oorspronkelijk op deze plaats stond tot het door brand werd verwoest.

Meer informatie over het nieuwe kerkgebouw is hier te vinden.

Klik hier voor de korte uiteenzetting van Johannes van der Weiden.

jaarrekening_2015_HVH_Balans.pdf 

Excursie naar Kathedrale Basiliek
Uit de bestuursvergaderingen

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.haerlem.nl/