UITNODIGING EN AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017

De Historische Vereniging Haerlem houdt op woensdag 21 juni 2017 haar Algemene Ledenvergadering in de Sociëteit Vereeniging, Zijlweg 1 te Haarlem. De vergadering begint om 20.00 uur, de deur gaat open om 19.30 uur. U bent van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. Aanmelden voor de vergadering kan via de website van de vereniging, www.haerlem.nl. De vergadering is alleen toegankelijk voor leden. Klik hier om u aan te melden.

Het jaarverslag 2016 wordt gepubliceerd in het Jaarboek Haerlem 2016. De financiële jaarstukken, de conceptnotulen van de Algemene Ledenvergadering van 22 juni 2016 en het Beleidsplan 2018-2022 liggen in de vergaderzaal op 21 juni en tijdens de openingsuren in De Hoofdwacht ter inzage.

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergaderingen van 22 juni 2016
 3. Jaarverslag 2016 en verantwoording door het bestuur over het in 2016 gevoerde beleid
 4. Financieel verslag 2016 en begroting 2017
 5. Verslag Kascommissie 2016
 6. Benoeming Kascommissie 2017 (kandidaten voor de kascommissie kunnen zich tot en met 14 juni melden bij het bestuur)
 7. Voorstel afschaffen lidmaatschap voor het leven
 8. Beleidsplan 2018-2022
 9. Vooruitzichten voor het nieuwe seizoen
 10. Bestuurswisselingen

Frans Willem Lantink treedt af als voorzitter. Martin van Bleek stelt zich verkiesbaar als voorzitter. Het bestuur stelt voor hem te benoemen als voorzitter. Volgens de statutenwijziging van 29 september 2014, artikel 9, lid 3, zijn ten minste 25 leden bevoegd door middel van een schriftelijk en door hen ondertekend verzoekschrift tot uiterlijk drie dagen voor de Algemene Ledenvergadering een voordracht te doen.

 1. Rondvraag en sluiting

Na afloop van het huishoudelijke gedeelte zal de Sociëteit Vereeniging een korte uitleg geven over de geschiedenis en het huidige gebruik van het gebouw, gevolgd door een korte rondleiding.

 

Download hier de bijbehorende stukken:

Verslag ALV 22 juni 2016
Jaarrekening 2016
Begroting 2017
Verslag kascontrolecommissie 2016
Beleidsplan 2018-2022
Voorstel afschaffen lidmaatschap voor het leven